Ûleboerd

Het ûleboerd heeft tegenwoordig voornamelijk een decoratieve functie. Dat is niet altijd zo geweest? Het gebruik was vroeger puur functioneel. Uleboerd De aandacht voor deze Friese traditie neemt de laatste jaren weer toe en veel eigenaren van een klassieke boerderij of schuur gaan dan ook op zoek naar een origineel en traditioneel ûleboerd

Ûleboerd in elk formaat of uitvoering

voorbeelden Uleboerd Een ûleboerd van Bennie Batema wordt gemaakt met ouderwets vakmanschap en oog voor Friese traditie. Of u nu op zoek bent naar een traditioneel ûleboerd of een eigen ontwerp wenst, wij maken het voor u. In elk gewenste uitvoering, klein of (heel) groot, in hout of kunststof; alles is mogelijk. Wilt u meer weten? Bel dan nu met 0511-54 33 95 en wij vertellen u graag alles over het ûleboerd

It Űleboerd

It űleboerd is in trijehoekich houten boerd mei in űlsgat, meast mei op it boerd in geveltopteken fan in makelder mei te wjerskanten in swannehâls.

Symboalen

Ûleboerden binne de opfollings yn de top fan in wulfdak. De űleboerden binne lykwols nei alle gedachten net âlder as likernôch 1500, om't pleatsen foar dy tiid gjin heaskuorren hienen.

De ferklearing foar de fersierings op de geveltoptekens wurde wol socht yn in Germaanske symbolyk. De swannehâlzen binne mooglik lettere tafoegings; foar likernôch 1740 binne dęr gjin ôfbylden fan. Yn it ferline hie in part fan de symboalen in direkte betsjutting. Oan de libbensbeam koe men bygelyks de gearstalling fan it gesin ôflęze. Ek wienen der skynber ferskillen tusken de makelder fan in pleats yn eigendom en in dy op in pleats yn pacht.

Typen

Yn de earste helte fan de 20e ieu rűsde Klaas Sierksema it tal fan soarten űleboerden op mear as 300. Geografysk wurde dizze soarten yndield yn 6 typen. Dit binne guon skaaimerken fan dy typen:

  1. Westergoa - De swannehâlzen hawwe in ring (dwersbalkje, faak rea).
  2. Hinnaarderadiel - De foarm fan de makelder hat wat wei fan in mantsje.
  3. Súdwesthoeke - In harpe foarmet in part fan de makelder.
  4. De Wâlden - In iepen makelder.
  5. De Bouhoeke - In smelle hege makelder.
  6. Mid-Fryslân - In boske ieren of takjes foarmet in part fan de makelder.

Ien fan de net (mear) algemiene typen is:

  1. Nes (Dongeradiel) - Mei seehynderkes yn stee fan swannehâlzen.Uileborden uilebord


Uileborden vakfederatie
Batema Rietdekkersbedrijf - De Haleweg 35 - 9104 DD Damwoude - Tel 0511 425 672 - GSM 06 10 339 469 - info@uileborden.net